lørdag 31. august 2013

Litt mer om typeforståelse

Etter at jeg skrev litt om typeforståelse her på bloggen har jeg fått flere tilbakemeldinger fra folk som synes dette temaet er like interessant som det jeg gjør. Jeg synes det er veldig gøy at flere finner dette interessant og har derfor bestemt meg for å utdype temaet enda mer.

Jungs teori om psykologiske typer tar utgangspunkt i menneskers psykologiske egenskaper, nærmere bestemt personlighetsegenskaper i form av psykologiske preferanser. Slik teorien fremstår i dag, finner vi fire personlighetsdimensjoner:
  • Energi, med preferanse ekstroversjon eller introversjon (Introvert/Ekstrovert)
  • Opplevelse, med preferanse sansing eller intuisjon (Sensing/Intuition)
  • Avgjørelse, med preferanse tenking eller følelse (Thinking/Feeling)
  • Livsstil, med preferanse avgjørelse eller opplevelse (Judgement/Perception)
Forkortelsene man får oppgitt etter at man har tatt testen refererer til den første bokstaven i de engelske uttrykkene. Unntaket er "Intuition" som kjennetegnes med en "N" siden "I'en" allerede er brukt for "Introvert".


Det er viktig å huske at typeteorien ikke forklarer alt ved en persons personlighet og at selv om to personer som tilhører samme type vil ha noen fellestrekk, vil de også kunne være svært forskjellige som individer. Videre må hver dimensjon forstås som enten eller. Man kan ikke være litt ekstrovert og litt introvert samtidig, men alle bruker alle de åtte preferansene fra tid til annen. Teorien er imidlertid at alle vil foretrekke det ene fremfor det andre hvis de står fritt til å velge. 

Energidimensjonen omhandler hvor man retter energien sin og hvor man får fornyet energi. Ekstroverte foretrekker å la energien flyte mot den ytre verden i form av mennesker, ting og hendelser. De får energi av aktiv interaksjon med den ytre erfaringsverden. Typisk sekvens er handle-tenke-handle. Introverte foretrekker å la energien flyte mot den indre verden av tanker, følelser og sansinger. Får energi ved å fordype seg i sin indre erfaringsverden. Typisk sekvens er tenke-handle-tenke.

Opplevelsedimensjonen omhandler hva som er det primære fokus for oppmerksomhet. Sansere foretrekker å være oppmerksomme på den virkelighet som oppfattes gjennom de fem sanser her og nå. De er realistiske observatører med blikk for detaljer, praktiske og virkelighetsnære. Personer med preferanse iNtuisjon foretrekker å se utover situasjonen etter mønstre, implikasjoner og fremtidige muligheter. De søker ny inspirasjon og bruker abstrakt forestillingsevne for å "forstå det store bildet".


Avgjørelsedimensjonen omhandler hva som er en persons typiske beslutningsstil. Tenkere foretrekker å ta avgjørelser ved å resonnere og konkludere objektivt ut i fra tilgjengelig informasjon. De er opptatt av at beslutninger skal være forankret i nøytral logikk. Personer med preferanse Følelse foretrekker å ta avgjøresler ved å avveie hvordan viktige verdier best kan ivaretas. De er opptatt av at avgjørelser skal være forankret i prinsipper for rett og galt.

Livsstilsdimensjonen omhandler hvordan man typisk håndterer den ytre verden. Personer med preferanse avgJørelse foretrekker en strukturert, organisert og planmessig livsstil. De søker kontroll, konklusjon og avslutning. Personer med preferanse oPplevelse foretrekker en åpen, fleksibel og spontan livsstil, og de søker frihet til å holde muligheter åpne og utforske mer.

Kilde: "Typeforståelse. Jungs typepsykologi - en praktisk innføring" av Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar